Wedstrijden quicklinks

Teams

Proeftraining

Agenda

za 01 
KICK OFF Nieuwe seizoen
zo 02 
Teambuidingdag dames 1
  hele agenda

Keeperscompetitie

Laatste reacties

Algemene verordening gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 gelden in Nederland strenge regels op het gebied van privacy. De WBP Wet bescherming persoonsgegevens wordt dan vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor alle (hockey)verenigingen  in Nederland.

Privacy beleid
MHC Dieren hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de persoonsgegevens van al onze leden te beschermen en gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens. MHC Dieren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van persoonsgegevens zich beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming wanneer  wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, bijvoorbeeld de contributie-inning van de bond;
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent de persoonsgegevens van onze leden, we hen hierop wijzen en deze altijd respecteren.

De vereniging MHC Dieren is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien leden na het doornemen van dit document of in algemenere zin, vragen hebben hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
De persoonsgegevens om informatie aan de leden te geven worden door MHC Dieren gebruikt voor het volgende doel: Het informeren van de leden door middel van nieuwsuitingen, mededelingen en uitnodigingen.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is: De ledenadministratie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MHC Dieren de volgende persoonsgegevens van leden vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Persoonsgegevens worden door MHC Dieren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode leden aangemeld zijn.


Verstrekking aan derden
De gegevens die leden aan ons geven kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Alleen wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is, geven wij persoonsgegevens af. Een voorbeeld hiervan is wanneer  de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn we  verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien een lid ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar van wie schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
MHC Dieren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van leden te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens MHC Dieren van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Mocht er aanleiding zijn, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek verwerken we de persoonsgegevens zonder dat herkenbaar is van wie deze gegevens afkomstig zijn;
Wij maken kopie bestanden van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, deze worden opgeslagen op een andere plaats;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent gegevens van leden
De leden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die MHC Dieren van haar leden ontvangen heeft. Tevens kan elk lid bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, of een deel hiervan door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebben leden het recht om de door hen verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan henzelf of in opdracht van het lid direct aan een andere partij, dit kan elke partij zijn. Wanneer MHC Dieren dit doet heeft een lid altijd de mogelijkheid deze toestemming in te trekken. Hieraan geeft MHC Dieren direct gevolg. Wij kunnen leden vragen naar legitimatie voordat MHC Dieren gehoor geeft aan verzoeken om gegevens aan een andere partij te geven. 


Klachten
Mocht een lid een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens neem dan direct contact op met MHC Dieren. Mocht deze klacht geen oplossing bieden heeft ieder lid altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen
Als er naar aanleiding van dit privacy beleid nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact met ons op.


Contactgegevens
Hockeyvereniging MHC Dieren 
Imboslaan 2a
6952 JP Dieren